آرشیو جاذبه های آمریکا

NV
Nevada

آشنایی با

Vegas Hotels

NY
New York

آشنایی با

Columbia university

NY
New York

آشنایی با

مجسمه آزادی

CA
California

آشنایی با

Hollywood Sign

CA
California

آشنایی با

Universal Studios

CA
California

آشنایی با

Walk of Fame

CA
California

آشنایی با

Americana at Brand

NY
New York

آشنایی با

2 Times Square

NY
New York

آشنایی با

Times Square

پلانی از زندان Alcatraz
CA
California

آشنایی با

زندان Alcatraz

پل گلدن گیت Golden-Gate-Bridge
CA
California

آشنایی با

Golden Gate Bridge

پلانی از خیابان Lombard
CA
California

آشنایی با

Lombard Street

بندرFisherman سانفرانسیسکو
CA
California

آشنایی با

Fisherman’s Wharf

کتابخانه دانشگاه برکلی
CA
California

آشنایی با

کتابخانه دانشگاه برکلی

CA
California

آشنایی با

دانشکده علوم زیستی دانشگاه برکلی

CA
California

آشنایی با

دانشگاه برکلی

جاذبه های آمریکا با علی یگانه